Dự án
Thông tin dự án

3rd Factory of OJI GS Paper Packaging

Khách hàng: Khu vực: The South Area Địa điểm: Myanmar Khu vực: 20,000m2

1 2 3