Dự án
Thông tin dự án

DAMEN SHIPYARD

Khách hàng: DAMEN SONG CAM COMPNAY Khu vực: The North Area Địa điểm: Hoang Dong, Thuy Nguyen, Hai Phong City

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14