Dự án
Thông tin dự án

Dự án Nissey Metal

Khách hàng: Nissey Metal Company Khu vực: The South Area Địa điểm: Cambodia Khu vực: 10.000 m2

1 2 3 4