Dự án
Tên dự án: PEPSICO 512 Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Bac Ninh province
Tên dự án: Dự án URC Khu vực: The North Area Khách hàng: Địa điểm: Thanh Oai - Ha Noi