Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy nhiệt điện than

Khách hàng: Khu vực: The Others Địa điểm: Thailand Khu vực: 2.000 tons of steel

1 2 3 4 5