Dự án
Thông tin dự án

Dự án Xi Măng HOLCIM

Khách hàng: Holcim Khu vực: The Others Địa điểm: Kien Giang Province, Vietnam

1 2 3 4 5