Dự án
Thông tin dự án

Dự án ICD Tân Cảng Sóng Thần

Khách hàng: ICD Tan Cang Song Than Khu vực: The Others Địa điểm: Binh Duong, Vietnam Khu vực: 300.000 m2

1 2 3 4