Dự án
Thông tin dự án

Dự án TOA Paint

Khách hàng: TOA Paint Khu vực: The Others Địa điểm: Thilawa SEZ, Myanmar Khu vực: 30.000 sq.m

1 2 3 4 5 6