Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIẤY VINAKRAFT

Khách hàng: SCG Group Khu vực: The South Area Địa điểm: My Phuoc 3 IP, Binh Duong, Vietnam Khu vực: 20.000 m2

1 2 3 4 5 6 7 8 9