Dự án
Thông tin dự án

KINH ĐÔ

Khách hàng: Khu vực: The South Area Địa điểm: VSIP - Binh Duong Khu vực: 80,000m2

1 2