Dự án
Thông tin dự án

Nhà máy Olam

Khách hàng: Khu vực: The South Area Địa điểm: Song May-Dong nai Khu vực: 30,000m2

1 2