Dự án
Thông tin dự án

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GÒ DẦU

Khách hàng: Truong Hai Auto Company Khu vực: The South Area Địa điểm: Thanh Binh A Hamlet, Go Dau, Tay Ninh Provimce Khu vực: 8,000m2

1 2 3 4 5 6