Dự án
Thông tin dự án

Dự án INTERNATIONAL WIRING SYSTEM

Khách hàng: RIOFIL CORPORATION (JFE Japan) Khu vực: The Others Địa điểm: Philippines Khu vực: 2.000 tons

1 2