Dự án
Thông tin dự án

Dự án nhà máy Neumann Coffee

Khách hàng: Neumann Gruppe Vietnam Khu vực: The South Area Địa điểm: Vietnam Khu vực: 30.000 sqm

1 2 3 4 5