Dự án
Tên dự án: Dự án Nhựa Vina Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Duong
Tên dự án: Nhà máy TaYa Cable Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Bien Hoa - Dong Nai
Tên dự án: Dự án Supor Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: My Phuoc 3 - Binh Duong
Tên dự án: Dự án SIEMENS Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Vsip-Binh Duong
Tên dự án: Nhà máy Kym Dan Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Cu Chi - HCM City
Tên dự án: Nhà máy Kiềm Nghĩa Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Cu Chi-HCm City
Tên dự án: Johnson Control Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Vsip- Binh Duong
Tên dự án: Japan Vietnam fertilizer Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Go Dau-Dong Nai
Tên dự án: ICI Paintfactory (England - mezzanine Slab) Khu vực: The South Area Khách hàng: Địa điểm: Binh Duong