Về chúng tôi

Nhà máy và cơ sơ vật chất

Nhà máy BMB

Nhà máy đầu tiên:

Nhà máy thứ 2:

Nhà máy thứ 3:

Nhà máy thứ 4:

Trang thiết bị:

Máy cắt CNC

Máy cắt thủy lực

Máy phun bi