Dự án
Thông tin dự án

DỰ ÁN TRUNG TÂM DỊCH VỤ TOYOTA

Khách hàng: Toyota Cambodia Co., Ltd Khu vực: The Others Địa điểm: Phnom Penh, Cambodia Khu vực: 15.000 m2

1 2 3 4